Đặt một câu hỏi

Bi 1 Màu Dâu

dau1


Số ký tự đã nhập: