Đặt một câu hỏi

Bi 2 Màu Đào

6 hủ/ thùng
dao4


Số ký tự đã nhập: