Đặt một câu hỏi

Si Rô A+ Dâu

dau


Số ký tự đã nhập: