Đặt một câu hỏi

Si Rô A+ Kiwi

kiwi


Số ký tự đã nhập: