Đặt một câu hỏi

Si Rô A+ Vani

vani


Số ký tự đã nhập: