Đặt một câu hỏi

Si Rô A+ Đào

dao


Số ký tự đã nhập: